TR
/
EN
 

Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Politikası

Bu politika metni Merkür Holding Etik Çalışma Kurallarına aykırı her eylemi ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmıştır.

YOLSUZLUK VE RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI KAPSAMI

Bu metin şunları ilgilendirmekte ve kapsamaktadır:
Merkür Holding Yönetim Kurulu dahil tüm Merkür çalışanları
Çatımız altındaki tüm şirketlerimiz ve çalışanları
Danışmanlar, avukatlar ve dış denetçiler gibi Merkür Holding adına çalışan tüm üçüncül kişiler
İş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız veya hizmet verdiğimiz firmalar ve çalışanları

Bu politika şunların ayrılmaz birer parçasıdır:
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış Şirket Yönetimi prensiplerinin bütünü ve Etik Çalışma Kuralları İnsan Kaynakları tarafından belirlenmiş Uygulama Kuralları

TANIMLAR
Yolsuzluk: Direkt veya dolaylı olarak avantaj elde etmek amaçlı sahip olunan pozisyonun yanlış kullanımıdır.
Rüşvet: Belirli bir değeri olan herhangi bir eşyanın veya hizmetin yasal hükümlülüğü veya avantajlı pozisyonu olan birini etkilemek amaçlı verilmesi, teklif edilmesi ve alınmasına dair eylemlerinin bütününe denir.

Rüşvet eylemleri şu şekilde listelenebilir:

 • Bazı bağış eylemleri
 • Bazı hediye ve ağırlamalar
 • Bazı ödemeler
 • Sosyal veya diğer fayda

GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele Politikasını uygulamak, kontrol etmek ve güncellemek Yönetim Kurulunun görevidir, bu sebeple aşağıda listelenen görevlere tabiidirler:

 • Yönetim Kurulu Şirket Yönetim Komitesi tarafından verilen direktiflere uygun etik, güvenilir, kontrollü ve yasal düzenlemel ere uygun bir çalışma ortamı oluşturmak zorundadır.
 • Kıdemli Üst Düzey Yöneticiler riskleri göz önüne almak ve Risk Yönetimi mekanizması gereğince Yönetim Kurulu ile beraber hareket etmek zorundadır.
 • Hem Denetim Kurulu hem de Finans ve Muhasebe Departmanı tüm operasyonların güvenli ve ilgili yönetmeliklere uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemekle yükümlüdür.
 • Herhangi bir kural, politika veya yasal düzenlemeye ilişkin uyumsuzluk söz konusu olduğunda raporlama yapılarak gerekli yaptırım mekanizmalarının harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Aynı şekilde tüm Merkür Holding çalışanları da şunlarla yükümlüdür:

 • Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş politikalara uyum
 • Şirket operasyonlarında Risk Yönetimi
 • Merkür Holding’in yasal düzenlemelerine ve politikalarına uygun davranma ve tutarlılık
 • Herhangi bir kural, yasal düzenleme, iş etiği kuralları veya Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele Politikasına ilişkin bir uyum suzluk söz konusu olduğunda hemen rapor ederek gerekli birimlere bildirme

Hizmet Sağlayıcılarımız veya Hizmet Verdiğimiz Şirketler (İş Ortakları)
Hizmet aldığımız veya hizmet verdiğimiz tüm şirketler yani aslında tüm iş ortaklarımız bu politikada belirtilen bütün kurallara ve diğer düzenlemelere uymak zorundadır. Herhangi bir uyumsuzluk/ihlal söz konusu olduğunda iş ilişkileri derhal sona erdirilecektir.

İş Birliği Yapılacak Şirketlerin ve İş Ortaklarının Seçim Kriterleri
Deneyim, finansal performans ve tekniklik haricinde Merkür Holding olarak bizler iş ortaklarımız ve beraber çalışacağımız şirketlerin seçiminde ahlak ve şirket geçmişlerini de göz önünde bulundururuz. Yolsuzluk veya rüşvet geçmişi bulunan şirketler iş birliği kurulmaması adına gerekli araştırmaları yapmak ve gerekli bilgileri edinmek Yönetim Kurulu’nun görevidir ve bu tip iş birliklerinin denetlenmesi ve uyum kontrolleri de yine Denetim Kurulu tarafından yapılmalıdır.

İş Birliği Yapılacak Şirketler ve İş Ortakları ile Yapılacak Anlaşmalar
Söz konusu şirket seçim kriterlerine uygunsa ve bir anlaşmaya varılacaksa, aşağıdaki şartlar geçerlidir;

 • Gerekli kurallar ve yönetmeliklere tabiilikte tam uyum
 • Çalışanların da tam politika ilkelerine uyumlarının sağlanması ve buna göre hareket etmeleri
 • Politikanın yükümlülükleri ve etik çizgimiz ile ilgili çalışanların düzenli olarak uyarılması ve herhangi bir ihlal durumunda raporlama yapmalarının hatırlatılması

Politikaya karşı herhangi bir durumun ortaya çıkması durumunda iş anlaşmasının fes edilebileceğine dair bir madde anlaşmaya eklenmelidir.

POLİTİKA VE PROSEDÜR

Rüşvet ve Yolsuzluk
Merkür Holding olarak her türlü Yolsuzluk ve Rüşvet eyleminin karşısındayız bu sebeple nedeni ne olursa olsun bu tarz bir eylem şirketlerimizde tolere edilmeyecektir.
Rüşvet yoluyla bizlerle iş birliği kurmak isteyen hiçbir 3. parti ile herhangi bir ortaklık söz konusu olamaz, mevcut ortaklıklar ise fes edilecektir.

Hediye
Genellikle iş ortaklarımız veya müşterilerimizce hizmetlerimiz sonucu bizlere herhangi bir maddi değeri olmayan sembolik hediyeler teklif edilir.
İyi niyet göstergesi olarak Merkür Holding’e veya Merkür Holding çalışanlarına üçüncü şahıslar tarafından teklif edilen tüm hediyeler herkesin önünde kabul edilmelidir. Hediyeler sembolik olup yüksek maddi bir değer taşımamalıdır ve bunlar haricindeki hediyeler kabul edilmemelidir fakat bu şartlar altında dahi hediyeleşmek düzenli bir hale getirilemez.

Kolaylaştırma Ödemeleri
Bu politikada belirtilmiş maddelere tabii olan herkes hiçbir şekilde süreçleri kısaltmak veya garanti altına almak adına devlet kurumlarına kolaylaştırma ödemesi teklif edemez.

Bağışlar
Sermaye Piyasası Yasaları gereği bağış ve yardımlarla alakalı belirlenmiş yasalara Merkür Holding tabiidir fakat Merkür Holding çalışanlarının boş zamanlarında ve bünyemizdeki pozisyonlarından bağımsız olarak yaptıkları bağışlar Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele politikamıza tabii değildir.

Doğru Kayıt Etme ve Muhasebe
Merkür Holding’e ait tüm Kayıt ve Muhasebe konuları yasal düzenlemelerce ayarlanır ve şu şekilde sıralanmıştır:

 • Tüm üçüncü şahıslara (hizmet sağlayıcılar, müşteriler vs.) ait kayıtlar, faturalar ve hesaplar düzenli bir şekilde saklanmalı ve tutarlı olmalıdır.
 • Herhangi bir işleme ait herhangi bir belgede yapılan yanlışlıklar veya çarpıtmalar kabul edilemez.

Eğitim ve İletişim
Tüm Merkür Holding çalışanları Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele Politikamız hakkında bilgilendirilmiştir ve düzenli aralıklarla yapılan bildirilerle bu politika hakkındaki farkındalıkları arttırılmaya devam edilecektir.

Politika İhlallerinin Bildirilmesi
Merkür Holding’in herhangi bir çalışanının bir politika ihlalinde bulunduğuna dair herhangi bir kanıt, şüphe veya fikir oluşması durumunda gerekli otoriteler durumdan haberdar edilmelidir.

Şeffaflığı ve dürüstlüğü cesaretlendirmeyi prensip olarak benimsemiş bir şirket olarak iyi niyetle endişesini belirten bütün çalışanlarımızı destekler ve ihlal bildirimi eylemini saklı tutarız. Hiçbir çalışanımız ihlal bildirimi eyleminden dolayı baskı altında tutulamaz veya bu hareketinden dolayı cezalandırılamaz ve söz konusu çalışan tarafından özel olarak rica edilmediği takdirde herhangi bir pozisyon değişikliği yapılamaz ve yine söz konusu çalışanımız için bu tarz bir durum söz konusu ise bunu bildirmekte yükümlüdür.

İş ortaklarımız ve diğer şirketler bizlerin olduğu kadar çalışanlarına bu politikayı hatırlatmakla ve herhangi bir ihlal olduğu takdirde ihlal bildirimi eylemini cesaretlendirmekle yükümlüdür. Bu madde Merkür Holding’in parçası olduğu her anlaşmaya dahil edilerek garanti altına alınmalıdır.

Politika İhlalleri Herhangi bir politika ihlali veya uygunsuz bir davranış durumunda gerekli otoritelere bildirilmesinin ardından durum detaylıca değerlendirilmeli ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.
Hizmet sağlayıcılarımız veya hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızla yapılan anlaşmalara eklenen herhangi bir ihlal durumunda anlaşmanın fes edileceğini ibraz eden maddeye dayanarak gerçek bir ihlal durumunda iş anlaşması bu sebeplerden ötürü taviz verilmeden sonlandırılacaktır:

 • Yönetim Yaklaşımı
 • Yolsuzlukla ve Rüşvetle Mücadele Politikası
 • Risk Yönetimi
 • İş Etiği

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Kurumsal Sosyal Sorumluluk; içinde bulunduğumuz, hizmet ettiğimiz ve gönül verdiğimiz toplumumuz için oldukça önem teşkil etmesi gereken bir konu olduğundan düzenlediğimiz bu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ile herkesin
Daha Fazla
Kurumsal Strateji
Yüksek kalite standartlarını, çıkabilecek sorunları daha doğmadan çözüme ulaştırmayı, özenli hizmeti düstur edinip, tüm müşterilerini eşit görerek eşit kalitede hizmet anlayışını benimsemiş...
Daha Fazla
Etik Çalışma Kuralları
Kurulduğumuz günden bugüne kadar ki itibarımızı etik kurallara ve yasalara riayet ederek ve iş ilişkilerimizde takındığımız tavırla koruduk ve bugünlere getirdik.
Daha Fazla
Kurumsal Risk Yönetimi
Kurumsal Risk Yönetimi ile adımlarımız esnasında karşılaşabileceğimiz riskleri önceden hesaplamayı, karşılaştığımız riskleri en etkin şekilde bertaraf etmeyi amaçlıyoruz.
Daha Fazla